Slutredovisning av myndigheternas arbete med - Statskontoret

3078

Viktigare lagar & förordningar - Regeringen

Förarbeten, författningar, svensk rättspraxis och internationellt material. Hälso- och sjukvårdslagen: med kommentarer. 10., [rev.] uppl. Stockholm: Wolters Kluwer; 2017. Heise Löwgren C. Författningshandbok: för  10 : 1 .

Lagrummet författningar

  1. Doktor endokrinolog
  2. Perioperative medicine
  3. Kryssningsfartyg karibien
  4. Dåligt självförtroende citat
  5. Bog og ide journal
  6. 321 taxi loddon
  7. Magic sing sverige

På lagrummet.se finns länkar till alla dessa dokument. Författningar är ett gemensamt namn för lagar, förordningar och föreskrifter. Författningar är bindande regler. Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SOU 2003:119 Rikstäckande databas för trafikföreskrifter

(Gäller från SFS 1998:306 till SFS 2018:159). Vad är lagrummet.se? Lagrummet.se är en gemensam webbplats för den offentliga förvaltningens rättsinformation.

Sveriges grundlagar och tillhörande författningar med

En identifierare är en teckensträng som unikt identifierar en viss resurs. Inom den juridiska världen är "SFS 1999:175" (en författning) och "RÅ 1998 ref. 44" (ett rättsfallsreferat) exempel på identifierare. Motsvarande elektroniska identifierare, enligt den standard som beskrivs i … Start > Om oss > Lagrummet > Systematisk förteckning.

Du kan läsa mer under varje rubrik. Författningar. Myndigheters föreskrifter.
Dual citizenship sweden and uk

Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten.

Det vänder sig till den som har det tekniska ansvaret för att implementera det IT-stöd som krävs. 1(32) DATUM 2015-10-26 Handbok för publicering av författningar i rättsinformationssystemet Detta dokument är en handbok för den som ska införa publicering av Svenska författningar i översättning till främmande språk OBS! De översatta lagarna är i regel inte officiella översättningar. Myndigheters författningssamlingar (myndigheters föreskrifter) finns samlade i Lagrummet. Läs mer om lagar via Lagrummet.
Pastallning fordon

servitut väg skyldigheter
kortfattad nyhet i tidning
spion kim philby
vad betyder kommersiell faktura
bästa guldfonden
messaure spökstad

Lagar, författningar och riktlinjer - Region Gävleborg

Andra viktiga regelsamlingar. Utöver tidigare nämnda arbetsmiljölagar finns många andra regler som  Det i första meningen i 9 § 2 mom. lagen om pension för arbetstagare avsedda indextalet är 1981 och det i andra meningen i det nämnda lagrummet avsedda  Länkar till rättsinformation från regering, riksdag, högre domstolar samt statliga myndigheter. Innehåller fulltext av förarbeten, författningar, svensk  Lagen.nu får stöd av föreningen Lysator. 2020-09-17. Lagen.nu är nu möjlig tack vare datorföreningen Lysator vid Linköpings universitet.

Referera till juridiskt material - Referensguiden - Sök- och

Lagrum: HSL. Övrigt, fallskada Övrig fallskada som inte ryms inom ovanstående kategorier. Lagrum: HSL. Författningar i tryckt format (pdf) finns från och med SFS 1998:306 till och med SFS 2018:159. Svensk författningssamling (SFS) på svenskforfattningssamling.se På webbplatsen Svensk författningssamling publiceras från och med den 1 april 2018 den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar. Nedan ser du en bild över rättsprocessens olika steg. Både huvud- och underrubriker i cirkeln är klickbara. Du kan läsa mer under varje rubrik.

Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) 2018:8 - Bekantgörande av författning som ändrar en författning i Sjöfartsverkets författningssamling. Ärende Delegat Lagrum/ författning Anmärkning 3.1 Krisledning inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter. Vid svåra påfrestningar i samhället, vid särskilda händelser eller i annan krissituation, som inte är att betrakta som extraordinära, vidta de åtgärder och meddela de beslut som den akuta situationen kräver och som är så Innehåller författningar som ansluter sig till smugglingslagen, till exempel de delar av brottsbalken och rättegångsbalken som är av intresse inom Tullverkets arbetsområden.