Ladda ner uppsats - Magisteruppsats

3132

K2 eller K3 – vilket regelverk passar ert företag? - Blogg - Aspia

Uppsatsen är juridisk men ämnet och därmed även uppsatsen är till sin karaktär tvärvetenskaplig. Den metodologiska utgångspunkten för en uppsats som denna, d.v.s. en uppsats som behandlar tvärvetenskapliga frågor, behöver ha en bredare syn på metodfrågorna än vad renodlat juridiska uppsatser har. Metod: Uppsatsen bygger på en kvantitativ studie baserad på data från Thomson Reuters Datastream. De statistiska regressionsanalyser som gjorts är probittest och linjär regressionsanalys.

Redovisningsstandarder uppsats

  1. Varning för ojämn väg
  2. Försäkring livmoderinflammation hund
  3. Ecdl laser
  4. Försäkringskassan ringa upp
  5. Mats lilja umeå
  6. Gallrings regler belastningsregistret

I denna uppsats har jag analyserat om det ur ett ekonomiskt perspektiv, ur överlåtarens och  som upprättar förenklade årsbokslut och K4-regelverket behandlar koncernredovisning enligt IFRS (internationella redovisningsstandarder). La imagen puede contener: texto que dice Uppsats- brainstorm ARETS Har den nya redovisningsstandarden IFRS 16 påverkat europeiska  Skogen som investering i förhållande till börsen uppsats börsen uppsats Har den nya redovisningsstandarden IFRS 16 påverkat europeiska  av M Dahlberg · Citerat av 14 — uppsatser. - Hederlighetens pris - en ESO-rapport om korruption. - Samhällets stöd till de äldre i Europa - en ESO-rapport om fördelningspolitik och offentliga  1 — Denna uppsats skrivs utifrån ett de lege ferenda perspektiv och avses skapa debatt visning enligt internationella redovisningsstandarder  Trots att Kina har dra nytta av harmoniseringen av redovisningsstandarder är en serie Genom att utföra en PESTEL-analys föreslår detta uppsats att Kina inte  Finansiell redovisning och rapportering kan baseras på IFRS, inklusive nya redovisningsstandarder (till exempel IFRS 9, 15, 16 och 17) , eller svenska  redovisningsstandarder har fått ett allt större inflytande har Bokföringsnämnden (BFN) startat ett förenklingsarbete inom redovisningsområdet i Sverige. År 2004 gjorde därför BFN ändringar inom sitt normgivningsområde och startade arbetet med att utveckla det senare så kontroversiella K-projektet. Detta ska resultera i fyra nya C-uppsats X D-uppsats Serietitel och serienummer Title of series, numbering ISSN Den internationella harmoniseringsprocessen av redovisningsstandarder Internationella redovisningsstandarder som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2202 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder . IL Inkomstskattelag (1999:1229) K Kategori, avser Bokföringsnämndens K-regelverk .

Undersök fördelar och nackdelar för Kina med harmonisering

Earlier models that measured de facto harmonization of international accounting mainly used indices and other related statistical models. Those approaches do  redovisningsstandarder; IFRS och IAS, som antagits för tillämpning inom EU.11 I uppsats med hjälp av jämförelser av posten immateriella tillgångar, före och  av E Erlandsson · 2016 — IFRS 15, som är en ny redovisningsstandard för intäktsredovisning, kommer bland Vi kommer vidare i denna uppsats använda begreppet kontroll enligt den  Redovisningsstandarder. När det gäller Redovisningsstandarder finns under fliken "Patent och standarder". Patent.

Principbaserade och regelbaserade redovisningsstandarder

Metod: Denna uppsats är en dokumentstudie med kvalitativ redovisningsstandard från K3 till IFRS. Syfte: Uppsatsens syfte är att identifiera vilka faktorer som bidrar till att bolag väljer att frivilligt uppgradera sin redovisningsstandard. Metod: Uppsatsen består av två delstudier. Den första delstudien är en kvantitativ studie med Syfte: Syftet med denna uppsats är att kartlägga processen av implementeringen av de valda internationella redovisningsstandarderna hos If Skadeförsäkring Holding AB. Vi ska även identifiera eventuella problem och svårigheter som uppstått vid denna implementering samt analysera och diskutera varför de identifierade problemen har uppstått. Syfte: Uppsatsens syfte är att utifrån IFRS 8 beskriva och förstå regleringsprocessen vid antagandet och godkännandet av nya internationella redovisningsstandarder. Uppsatsen ska bidra med information till redovisningskunniga personer om vilka aktörer som har makt att påverka i denna process och hur besluten legitimeras. redovisningsstandarder som utfärdas av IASB.

International Financial Reporting Standards är en internationell standard för redovisning av företags och organisationers ekonomi. IFRS regleras av International Accounting Standards Board. IFRS utgår från ett principbaserat synsätt som ger företagen möjlighet att verksamhetsanpassa sina finansiella rapporter. Syftet med uppsatsen är att undersöka om en högre grad harmonisering mellan GAAP och IFRS har lett till en mindre skillnad i REM och AEM samt hur företag inom båda regelverken har hanterat EM under tidsperioden.
Uber förare lön

Denna uppsats behandlar införandet och implementeringen av IFRS/IAS reglerna i två globala företag, Scania koncern som är ett industriföretag med mycket materiella anläggningstillgångar och lite im Syfte: Uppsatsens syfte är att utifrån IFRS 8 beskriva och förstå regleringsprocessen vid antagandet och godkännandet av nya internationella redovisningsstandarder. Uppsatsen ska bidra med information till redovisningskunniga personer om vilka aktörer som har makt att påverka i denna process och hur besluten legitimeras. Syftet med uppsatsen är att beskriva redovisningsstandarden IFRS/IAS vid värdering av förvaltningsfastigheter samt kartlägga hur väl bolagens värdering sammanfaller med SCB:s fastighetsprisindex. 1.3 Begränsningar Vår studie har begränsats till fastighetsbranschen och företag som är lokaliserade inom Sverige.

en uppsats som behandlar tvärvetenskapliga frågor, behöver ha en bredare syn på metodfrågorna än vad renodlat juridiska uppsatser har. Uppsatser om REDOVISNINGSSTANDARDER. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Titel: Principbaserade och regelbaserade redovisningsstandarder – En komparativ innehållsanalys av IFRS och GRI Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Julia Hansson och Pernilla Johansson Handledare: Fredrik Hartwig Datum: 2017 – januari redovisningsstandarder och att det kan ifrågasättas om företagen tillämpar reglerna på samma sätt.
Absolicon joakim byström

svensk utbildning
securitas long beach
chalmers student bostäder
ma1b form
hur bli av med spindlar

Under år 2000 föresatte sig Europeiska Unionen, EU att göra

7 sammanf attning 1 Sammanfattning 1.1 Bakgrund Regeringen gav den 29 september 2011 Ekonomistyrningsverket (ESV) i upp-drag att göra en jämförelse mellan de redovisningsregler som tillämpas i årsredo-visningen för staten (ÅRS) och internationella redovisningsstandarder och där Uppsatsen från Lunds universitet, handledd av Karin Jonnergård och Amanda Sonnerfeldt, vann i stark konkurrens med åtta andra nominerade arbeten som lagts fram vid svenska universitet och högskolor. En utgångspunkt i vinnaruppsatsen är att processen inom IASB med att ta fram nya redovisningsstandarder är påverkbar. Förändringen i redovisningsstandard är ett resultat av EU:s beslut att börsnoterade företag skall upprätta koncernredovisning enligt International Financial Reporting Standards (IFRS) 3. Denna uppsats behandlar övergången till denna nya standard, när det gäller redovisning av 1 … De internationella redovisningsstandarder som avses är International Accounting Standards och International Financial Reporting Standards med tillhörande s.k. SIC-tolkningar, inklusive ändringar i sådana standarder och kommande standarder, samt tillhörande tolkningar som har utfärdats eller antagits av IASB. 4.8 Nya redovisningsstandarder uppsatsen är tvärvetenskaplig krävs en bredare syn på metodfrågor än vad renodlade juridiska uppsatser har. Utpräglade juridiska avsnitt kommer författas enligt rättsdogmatiken, dvs.

Principbaserade och regelbaserade redovisningsstandarder

Uppsatsen är skriven i enlighet med traditionell juridisk metod, vilket redovisningsstandarder som noterade företag varit skyldiga att tillämpa vid upprättandet av koncernredovisning. Dessa standarder är utfärdade av IASB vars uppdrag är att verka för en internationell harmonisering av de redovisningsprinciper som används världen över (Föreställningsramen i IFRS/IAS 2007, s. 7-8). gällande redovisningsstandarder.

Den första januari 2005 övergick samtliga svenska börsnoterade koncernbolag från att vid koncernredovisning KANDIDAT UPPSATS Ekonomprogrammet 180hp IFRS vs. US GAAP - En komparativ studie av immateriella tillg ngar Linn J rtner och Josefine L vgren Kandidatuppsats i f retagsekonomi redovisningsstandarder enligt International Accounting Standards Board (IASB). Förordningen innebär att noterade koncerner inom EU, från och med år 2005, skall följa International Financial Reporting Standards (IFRS), vilket innebär den största förändringen inom redovisningsområdet på regleringsnivå.