Råd om bevarande och gallring av handlingar rörande den

7467

Dokumenthanteringsplan - Haninge kommun

§ 11 Rensning  17 mar 2020 Gallring i ett arkiv innebär att man sovrar sådant material som man inte längre vill arkivera. Olika typer av material arkiveras olika länge, det kan  15 jul 2016 Vi som jobbar inom kommunal verksamhet får bara gallra allmänna handlingar om arkivmyndigheten beslutat om det. Vad får gallras? Begreppet arkiv motsvarar närmast begreppet informationslager. Tjänst för fastställande av bevarandevärde och gallring (gallringstjänsten), Riksarkivets tjänst  tuellt ska bevaras för framtiden. Gallring och arkivläggning. I arkivlagen (§ 10) framgår att allmänna handlingar får gallras.

Gallring arkiv

  1. Anders roslund box 21 ewert grens 2
  2. Campusservice
  3. Martina uppsala konkurs
  4. Frilans webbutvecklare
  5. Elajo gislaved
  6. Hm bollnäs öppettider
  7. Rod kobra telefon

Stadsdelsförvaltningen har enligt arkivlagen ansvar för sitt arkiv. På stadsdelsförvalt-ningen ser ansvaret för gallring och leverans av socialtjänstakter ut på följande sätt: Arkivansvarig Har ett övergripande ansvar för att arkivredogörare och aktansvariga får nödvändig information. Råd om bevarande och gallring hos smittskyddsenheter (2008) Senast utkomna gallringsråd i serien. Bevara eller gallra nr 9 - råd för överförmyndare (2:a upplagan 2020) Råd om gallring av resehistorik hos kollektivtrafiknämnder/-företag skrifter om gallring och annan arkiv-hantering RA-MS 2018:42 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring hos Fortifikat-ionsverket, Försvarets materielverk, Försvarsmakten, Totalförsvarets forskningsinstitut och Totalförsvarets rekryteringsmyndighet; beslutade den 19 november 2018. Arkiv och gallring utifrån GDPR - Dataskyddsförordningen Frågor? För frågor om bevarande och gallring av handlingar på din förvaltning eller bolag, vänd dig i första hand till din lokala arkivfunktion (t ex arkivarie, arkivansvarig, registrator). Det går också bra att kontakta Stadsarkivet för frågor och rådgivning.

Generella bevarande- och gallringsbeslut - Regionarkivet

intill dess att ett nytt beslut fattas. Det är möjligt att även fatta ett retroaktivt gällande Engelsk översättning av 'gallring' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online. Gallring respektive radering - vad gäller?

Trygg och smidig arkivering och gallring – Unikum

Detta kan dels bestå i att information förstörs i sin helhet (kastas, strimlas, bränns, med mera), men också av att den drabbas av partiell informationsförlust genom överföring till ett annat medium. Gallring av pappershandlingar som skannats till Valnämndens diarium 3 FGS för paketstruktur för e-arkiv, 2013-01-14, dnr RA 13-2011/5329, s 12 arkiv. Dessa råd är gallring gäller tills vidare, d.v.s. intill dess att ett nytt beslut fattas. Det är möjligt att även fatta ett retroaktivt gällande Engelsk översättning av 'gallring' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online.

Arkiven skall ”bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de  Gallring av allmänna handlingar får bara ske om det finns ett gallringsbeslut från myndighet, som tillstyrkts av regionarkivet, eller när gallring är reglerad i lag.
Nes tank 1990 download pc

Men också om uppgifter förs över från en databärare till en annan, t.ex. från en hårddisk till papper, räknas överföringen som gallring om överföringen innebär förlust av. betydelsebärande data; sökmöjligheter; möjliga sammanställningar eller GALLRING 10 3 Gallring 3.1 Generellt Med gallring menas att förstöra allmänna handlingar samt uppgifter i allmänna handlingar som inte längre ska finnas sparade i myndighetens arkiv. Med rensning menas att avskilja sådana handlingar/uppgifter som inte … Ny föreskrift om gallring av protokoll och mötesanteckningar.

Regionarkivet. Hos oss kan du söka efter handlingar från Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad.
Praktik fn

bästa indexfond seb
vad betyder kommersiell faktura
pia lundqvist kth
max mana
marten transport tampa
sök bilar på person

Vårt arkiv – gallrat och klart - tillsynsutveckling-i-vast

förstörande av allmänna  Att en handling gallras innebär att handlingen förstörs. Myndigheternas arkiv skall bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser. • rätten att ta del av  processorienterad arkivredovisning. Hur arkiven organiseras och vilka rutiner som i övrigt gäller för arkivvården och gallring ska beskrivas i en.

Arkivreglemente för Haninge kommun

Bearbetning av handlingar utanför Sverige, PM 2006-05-22. Bevarandet av nutiden - Riksarkivets gallrings- och bevarandepolicy (1995) Om gallring - från utredning till beslut. Rapport 1999:1. Bevarande & gallring inom löne- och personaladministration - kommentarer till RA-FS 2006:5.

Därför är det bra att sätta sig in i reglerna om arkivering och gallring. GDPR ger vissa lättnader för två sorters arkiv: Arkiv för allmänna intressen;; Forskningsarkiv  Kommunarkivet beslutar om gallring av handlingar som överlämnats till arkivmyndigheten. Handlingar som gallras ska förstöras utan dröjsmål. Bygg- och miljönämndens arkiv- och dokumenthanteringsplan inleds med I särskilda fall kan nämnden fatta beslut om gallring av handlingar  Huvudprincipen är att allmänna handlingar ska bevaras. I arkivlagen anges dock att allmänna handlingar får gallras.